Alimentadors de planxes de metall

Què són?FuncionamentControl

QUÈ SÓN ELS ALIMENTADORS DE PLANXES DE METALL?

Fa uns anys TAD va ampliar el seu programa de productes, basats principalment en la vibració, amb altres elements electromecànics com són els alimentadors de planxes de metall, que complementen el seu ampli ventall de possibilitats d’alimentació de peces en qualsevol procés productiu.

Els alimentadors de planxes de metall, també anomenats “de cascada”, “de planxes oscil·lants” o “stepfeeder”, són un complement necessari a la tradicional alimentació electromagnètica en tota una tipologia de peces que, pel seu volum, acabats superficials, agressivitat, etc., ultrapassen els límits acceptables en el seu tractament utilitzant alimentadors vibratoris.

Són especialment indicats per alimentar: tubs, varetes, casquets, eixos, ròtules, baulons i cargols, entre altres peces.

FUNCIONAMENT DELS ALIMENTADORS DE PLANXES DE METALL

L’alimentador està format, normalment, per 4 planxes oscil·lants en acer tractat, amb una tremuja petita incorporada, i accionat per un motor reductor.

El disseny de les planxes, en cada cas, s’adequa a la funció de preselecció i dosificació de les peces en el seu transport (elevació) abans de la seva orientació final (utilitzant dispositius mecànics, neumàtics o d’un altre tipus) i entrega a la unitat de producció corresponent (utilitzant també unitats d’enllaç com: rampa de gravetat, transportador de banda o vibrador lineal).

L’alimentador acostuma a anar acompanyat d’una unitat d’autonomia, també anomenada tremuja o búnquer, que es dissenya en base a la capacitat sol·licitada, preveient amplades de 200 a 500 mm i longituds de 600 a 1500 mm. La banda de transport és resistent als cops i rascades de la tremuja que es revesteix de material plàstic.

En cas de ser necessària l’evacuació de les peces de la unitat d’autonomia es contempla una sortida abatible a la part posterior que, amb la inversió de la marxa del motor transportador, facilita un buidat ràpid de la mateixa.

Un armari centralitza tota la maniobra elèctrica i neumàtica del conjunt per a un funcionament autònom.


CONTROL I PERSONALITZACIÓ PER CLIENT

Les peces a alimentar defineixen el model d’alimentador de planxes de metall i les necessitats o condicionaments en la seva aplicació no són obstacle per a la seva realització (alçada de càrrega, capacitat, velocitat, normativa especial, etc.).

Per adaptar-nos als requeriments dels nostres clients disposem de diferents models que van des d’un ample útil de 250 mm a 1000 mm en formats estàndard, amb la possibilitat de dissenyar formats especials personalitzats si així és requerit.

L’accionament de les planxes de metall es realitza mitjançant un motor reductor trifàsic de 0,55 kw i, en la versió amb armari elèctric, s’inclou un variador de velocitat.

Alhora, el nivell de peces a la petita tremuja de recepció és controlat utilitzant un sensor o barrera fotoelèctrica que activa, o no, la tremuja d’emmagatzematge de peces (unitat d’autonomia). L’alçada estàndard d’entrega de peces és de 1050 +/- 25 mm. Alçades superiors no representarien cap problema.

Aquests sistemes, molt acceptats a Europa, tenen com a principals característiques definitòries les de: versatilitat, excel·lent tracte a les peces que alimenta, reducció del nivell de so (soroll), durabilitat i capacitat d’alimentació de peces semi-pesades, voluminoses i abrasives.