Alimentadors vibratoris / Vibradors circulars

Què és?FuncióParàmetres

PER A QUÈ SERVEIXEN ELS ALIMENTADORS VIBRATORIS O VIBRADORS CIRCULARS?

A la indústria hi ha una gran varietat de processos que requereixen una alimentació contínua on la connexió entre una màquina i una altra ha de ser uniforme i sincronitzada, per així augmentar-ne l’eficiència. Els sistemes vibratoris d’una empresa com la nostra són imprescindibles per fer-ho.

Els alimentadors vibratoris
(també coneguts com alimentadors circulars, cubes vibratòries o alimentadors vibrants) regulen l’entrada de material i permeten portar el producte fins a una altra destinació d’una manera sincronitzada.

ESTRUCTURA D’UN ALIMENTADOR VIBRANT

Un alimentador vibratori està compost per un vibrador circular i una bóta. El vibrador electromagnètic és l’element motriu que impulsa les peces per avançar, tant a les unitats de selecció, com a les d’autonomia o d’enllaç-pulmó. Un vibrador consisteix en un conjunt format per dues masses unides elàsticament (massa activa i massa reactiva) i posseeix una freqüència natural que respon de forma oscil·latòria, segons una corba de ressonància, a l’acció d’una freqüència igual a l’excitació propiciada pel camp magnètic prement un o diversos electroimants.

DE QUÈ ES COMPON UN ALIMENTADOR VIBRATORI?

La cisterna o dipòsit sol ser d’acer inoxidable i portar un revestiment interior en teixit sintètic o un polit com a acabat especial per ajudar a la tracció de les peces, evitar danyar-les en el cas de peces delicades així com disminuir el nivell acústic. Disposem de 3 tipus de cubes que tenen una forma cilíndrica, cònica o escalonada. El que anomenem unitat de selecció comprèn un vibrador circular que imprimeix una trajectòria d’avenç circular a les peces, a la massa activa de les quals va fixada una cisterna (dipòsit) proveïda d’una rampa helicoidal per a l’ascens de les peces fins a la seva evacuació, ja posicionades.

La funció d’aquest equip, comunament conegut com a alimentador vibratori, és la de posicionar de manera predeterminada les peces que rep a granel, transportant-les, un cop orientades, fins a la seva evacuació.

QUINA DURADA D’ÚS I RESISTÈNCIA TENEN AQUESTES MAQUINÀRIES DE VIBRACIÓ CIRCULAR?

A TAD disposem de la gamma de vibradors més àmplia del mercat, cosa que ens permet abastar tot l’ampli espectre de realitzacions afins a la nostra activitat. Els nostres vibradors circulars, de tecnologia pròpia, tenen una qualitat i una resistència demostrada, amb una longevitat que pot arribar a 30 anys.

QUIN TREBALL ACOMPLIEN ELS ALIMENTADORS ELECTROMAGNÈTICS VIBRANTS?

Els nostres límits tecnològics se situen als de la pròpia especialitat. Serveixin a tall d’exemple, alguns paràmetres relacionats amb els nostres alimentadors vibratoris:

Diàmetres o sumes de semieixos de les cubes:
100-2000 mm.

Volum de les peces manipulades: 1 mm³ a 3 dm³.

Pes unitari de les peces manipulades:
0,001 g a 2 kg.

Cadència d’alimentació:
des de les menors (cicle discontinu) fins a les més grans (màquines cinemàtiques).

Manipulació de les peces:
des de les més agressives fins a les més delicades, des de les geometries més simples fins a les de més complexitat.