ALIMENTADORS MECÀNICS I CENTRÍFUGS

Què és?PrestacionsUsos

L’evolució constant dins del sector de l’alimentació de peces a mitges i altes cadències ens obliga a preveure les solucions necessàries per satisfer les necessitats de cada client.

QUINA ÉS LA FUNCIÓ DELS ALIMENTADORS MECÀNICS CENTRÍFUGS?

Els Alimentadors Mecànics Centrífugs tenen la mateixa funció que els Alimentadors Vibratoris, és a dir, la de crear un flux de peces posicionades a una cadència determinada, però fonamenta la seva força motriu en l’acció d’un motor elèctric, generalment trifàsic que, mitjançant una combinació d’engranatges (reductor) transmet una força de rotació a l’element específic (plat) que té la missió de seleccionar i orientar les peces disposades a granel sobre aquest.
El sistema de funcionament es basa en l’accionament d’un disc giratori pla o cònic. Les peces giren amb el disc i, a causa de la força centrífuga, es desplacen cap a l’exterior de la vora del disc on es disposen els selectors adequats per a cada cas per tal de deixar passar, únicament, les peces que presenten la posició determinada per a la seva evacuació.

MODELS D’ALIMENTADORS MECÀNICS

Disposem de diversos models segons els requisits de cadència, el nombre de peces a alimentar i la seva forma: els diàmetres dels receptacles oscil·len entre 400 mm a 1.200 mm i la velocitat d’avenç pot estar entre 25 i 60 m/min. ; per això, es poden aconseguir grans cadències per a peces lleugeres i de revolució, permetent, dins de determinades formes geomètriques, assolir lliuraments de fins a 25.000 peces/hora.

La seva fiabilitat de posicionament resulta ideal per a discos, tapes, taps i qualsevol figura de revolució que no es matisa.

PRESTACIONS PRINCIPALS DELS ALIMENTADORS CENTRÍFUGS

Habitualment aquests equips s’apliquen a instal·lacions de la indústria farmacèutica, cosmètica i de l’envasat i embotellat que, pel seu avenç tecnològic i necessitat del mercat, han desenvolupat les seves màquines buscant la màxima producció.

Tanmateix, caldria tenir en compte que tots els elements utilitzats perquè les peces quedin orientades d’una manera determinada entren en contacte amb elles, per la qual cosa aquesta modalitat pot tenir desavantatges, sobretot per a peces que requereixin un tractament delicat o que siguin susceptibles de matisar-se amb el fregament.

CARACTERÍSTIQUES DELS ALIMENTADORS CENTRÍFUGS MECÀNICS

Pel que fa a les prestacions i característiques dels nostres alimentadors mecànics podem destacar:

Produccions que poden oscil·lar entre 20.000 i 25.000 peces hora.

Fabricació en acer inoxidable, alumini i polietilè (PE).

Alta flexibilitat en el canvi de formats.

Escàs manteniment i desgasts.

Possibilitat de fabricar en sentit de gir Horari o Antihorari.

Motorització amb potència de 0,18 Kw, 230/380/425 VAC 50/60 Hz.

Reductor amb limitador de parell.

Variador de velocitat mecànic.

Característica de treball a temperatura entre 5 i 50 °C.

Compleix la normativa de la CE.

USOS DELS ALIMENTADORS MECÀNICS

L’ús d’un Alimentador Mecànic Centrífug és ideal per a peces senzilles i on la fi primordial sigui aconseguir un ritme d’alimentació elevat. Pot ser instrumentat per satisfer les necessitats particulars de cada usuari o bé es pot subministrar sense accessoris. La nostra empresa, en el seu afany d’evolucionar amb les necessitats dels nostres clients conjuga a l’alimentador mecànic dos conceptes bàsics: simplicitat d’ús i eficiència pràctica de maneig.